Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-23 13:13:05 Zamówienia Publiczne / Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Marta Borowiec Edycja artykułu
2018-02-23 12:13:06 Nieruchomości / Informacja o wynikach przetargu z 23 lutego 2018 r. Lucyna Laskowska Edycja artykułu
2018-02-23 10:57:02 Nieruchomości / Informacja o wynikach przetargu z 23 lutego 2018 r. Lucyna Laskowska Publikacja artykułu
2018-02-22 15:28:55 Zamówienia Publiczne / ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Magdalena Żołędziewska Publikacja artykułu
2018-02-21 16:43:38 Zarządzenia 2018 / Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2019 rok Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2018-02-21 16:41:33 Zarządzenia 2018 / Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018 Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2018-02-21 16:40:56 Zarządzenia 2018 / Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018 Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2018-02-21 16:39:35 Zarządzenia 2018 / Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018 Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2018-02-21 16:36:51 Zarządzenia 2018 / Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018 Aleksandra Szwarc Publikacja artykułu
2018-02-21 15:04:10 2017 / Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Miasta Malborka przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2017. Paweł Kamiński Publikacja artykułu