Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Doposażenie bazy dydaktycznej obejmujące zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn.,, ABC nauki- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Miasta Malborka

 
2012-12-06 15:19:30
ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O WADZE DO 50 G, POWYŻEJ 50 G, PRZESYŁEK KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW

 
2013-01-10 15:11:47
Koncepcja przestrzenno - architektoniczna zagospodarowania bulwarów nad rzeką Nogat w Malborku

 
2013-05-02 13:28:31
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energią elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Malborka.

 
2014-03-14 15:39:53
ZAKUP, DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA ORAZ WDROŻENIE KOMPUTERÓW I SPRZĘTU NAUKOWO-EDUKACYJNEGO ORAZ AGD I RTV WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

 
2014-05-21 16:23:08
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO BUDYNKU INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ INKUBATORA KULTURY W MALBORKU W RAMACH PROJEKTU PN.: MODERNIZACJA I ROZWÓJ INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MALBORKU. PROJEKT DOFINANSOWANY Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, OSI PRIORYTETOWEJ 1. ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP, DZIAŁANIA 1.5 REGIONALNA SIEĆ TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH, PODDZIAŁANIA 1.5.1 INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU FIRM INNOWACYJNYCH.

2015-05-07 09:30:12
Wykonanie Studium Wykonalności w ramach inwestycji zintegrowanych Miejskiego Obszru Funkcjonalnego Malborka dla Gmin i Powiatów występujących wspólnie, realizowane w ramach projektu pn. "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, współfinansowanego przezz Europejski Fundusz Rozwoju Regionanego

2015-05-15 13:52:04
Udzielenie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

2015-08-20 15:12:49
Ubezpieczenie mienia, ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Miasta Malborka oraz jednostek podległych Miastu na okres od 01.04.2016 do 31.03.2017 r.

2016-03-17 14:29:56
Opracowanie dokumentacji stanowiącej diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym wraz z przeprowadzaniem badań społecznych oraz analizą stanu zasobu komunalnego w mieście Malbork wraz ze wskazaniem lokali do zaadoptowania w ramach projektu MALBORK NA + - aktualizacja programu rewitalizacji, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

2016-05-19 14:49:12