Uchwała Nr 294/XXXIV/05 Rady Miasta Malborka z dn.21.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do 

 

Uchwała Nr 294/XXXIV/05 Rady Miasta Malborka z dn.21.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do 

UCHWAŁA  Nr 294/XXXIV/05
RADY MIASTA MALBORKA
z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  do zasobu komunalnego nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości AGROMA-GOYA Sp. z o.o. w upadłości

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy   z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu komunalnego  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie 8 miasta Malborka,            przy Al. Wojska Polskiego 90A, mających urządzoną księgę wieczystą KW 19442, oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr 115/3 o pow. 1.2464 ha,  nr 103/1                   o pow. 0.0629 ha,  nr 117/9  o pow. 0.4842 ha,  część działki nr 117/10 o pow. ok. 0.3500  ha, nr 117/11 o pow. 0.1694 ha  wraz z posadowionymi na działkach budynkami i budowlami,  stanowiących własność Skarbu Państwa, wchodzących w skład masy upadłości AGROMA – GOYA Sp. z o.o. w upadłości z przeznaczeniem na cele rozwojowe miasta Malborka, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

Akceptuje się cenę nabycia nieruchomości w wysokości 34,11 zł/m2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

      Przewodniczący
Rady Miasta Malborka

 

      Tadeusz Woźny

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały w sprawie nabycia  do zasobu komunalnego nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości AGROMA-GOYA Sp. z o.o. w upadłości

 

Syndyk masy upadłości Agroma –Goya Sp. z o.o. ogłosił przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego 90A. 

Burmistrz Miasta Malborka stojąc na stanowisku, iż nabycie do zasobu komunalnego części nieruchomości z masy upadłości Spółki AGROMA-GOYA zwiększy ofertę inwestycyjną                         dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych  prowadzeniem działalności gospodarczej        w naszym mieście, postanowił przystąpić do przetargu.

Za nabyciem nieruchomości przemawia min. fakt, iż jest ona zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie  nieruchomości komunalnej – dz. 115/9 i 105. Połączenie nieruchomości stworzy bardzo atrakcyjną ofertę - nieruchomość o pow. ok. 5,5 ha, w pełni uzbrojoną, wyposażoną ponadto w bocznicę kolejową oraz rampę wyładowczą.

Ponadto istotnym argumentem jest możliwość częściowego zaspokojenia wierzytelności Gminy poprzez zaliczenie na poczet ceny sprzedaży zaległości  Spółki AGROMA-GOYA   Sp. z o.o.   wobec Gminy Miasta Malborka  z tytułu podatku od nieruchomości  w kwocie   313 418,10 zł wraz z odsetkami, zabezpieczonych hipoteką.

Nieruchomość do czasu jej docelowego zagospodarowania przynosić będzie dochód                  w postaci czynszów i podatków wnoszonych przez podmioty gospodarcze działające               na nieruchomości.

Podjęcie uchwały upoważni Burmistrza Miasta Malborka do złożenia Syndykowi Masy Upadłości oferty nabycia nieruchomości  w imieniu Gminy Miasta Malborka.

Cena nabycia nieruchomości w kwocie 34,11 zł za m2 równa jest cenie wywoławczej ustalonej  przez Syndyka.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1033
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Zbróg
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Zbróg
Czas wytworzenia: 2008-11-20 14:52:56
Czas publikacji: 2008-11-20 14:52:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak