Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/53/11

 w sprawie zmiany funkcjonowania instytucji kultury na terenie miasta Malborka
2011-04-06 09:22:22
Uchwała nr VI/52/11

 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Malborka
2011-04-06 09:21:27
Uchwała Nr VI/51/11

 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2011-04-06 09:20:17
Uchwała Nr VI/50/11

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011-04-06 09:19:09
Uchwała Nr VI/49/11

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/482/10 Rady Miasta Malborka z dnia 05 listopada 2010 w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta Malborka
2011-04-06 09:17:35
Uchwała Nr VI/48/11

 w sprawie przyjęcia na rok 2011
programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2011-04-05 15:07:07
Uchwała nr VI/47/11

 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Malborka na lata 2008-2032”za okres 2008-2010 r.
2011-04-05 15:06:11
Uchwała nr VI/46/11

 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 ”za okres 2008-2010 r.
2011-04-05 15:05:08
Uchwała Nr VI/45/11

 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
2011-04-05 15:03:55
Uchwała nr VI/44/11

 w sprawie przyznania najemcy budynku użytkowego – garażu przy ul. Gen. Andersa pierwszeństwa w nabyciu
2011-04-05 14:59:54