Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

2019-03-18 09:21:57
Zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Malbork przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019

2019-03-18 08:37:37
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej znajdującego się w złym stanie technicznym obiektu małej architektury - Makieta Zamku w Malborku, usytuowanego w Malborku na rogu ulic Piłsudskiego i Sierakowskich (dz. ewid. 214/12 obr. ewid. 11)

2019-03-13 10:45:12
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2019 - IV zmiana

2019-03-13 09:55:45
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy czwartej oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 prowadzonej przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2019/2020

2019-03-06 16:40:09
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2019/2020 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

2019-03-06 16:38:42
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2019/2020

2019-03-06 16:20:19
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pn. "Malbork na "+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne - Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-03-06 16:12:13
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Malborka

2019-02-25 14:18:09
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta Malborka na rok 2019 - III zmiana

2019-02-22 09:51:28