Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIX/402/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2018 r.

2018-01-04 09:51:46
Uchwała nr XXXIX/401/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

2018-01-04 09:50:14
Uchwała nr XXXIX/400/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miasta Malborka do reprezentowania Rady Miasta Malborka w postepowaniu przed sądami administracyjnymi

2018-01-04 09:48:42
Uchwała nr XXXIX/399/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Malbork a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zgospodarowania przez Gminę Miasta Gdańskafrakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu MIasta Malborka

2018-01-04 09:41:41
Uchwała nr XXXIX/398/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przebiegu istniejących publicznych dróg gminnych : ul. Dębowa, ul. Szeroka, ul.Urocza, ul. Piękna, ul. Miła, ul. Sympatyczna, ul. Włościańska i Rzemieślniczaw Malborku

2018-01-04 09:34:04
Uchwała nr XXXIX/397/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn:" W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malborka i gmin sąsiednich" współfinnsowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 (RPO WP 2014-2020)" w ramach działania 06.02 Usługi społeczne. Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych konkurs  nr RPPM.06.02.02 - IZ.00-22-002/17

2018-01-04 09:26:41