Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVI/269/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 30 listopada 2016 r.

w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjó prowadzonych na terenie Miasta Malborka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2016-12-07 14:22:23
Uchwała nr XXVI/268/2016 Rady Miasta Malborka w dniu 30 listopada 2016 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących złobki,kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Malborka w roku 2017

2016-12-07 14:19:33
Uchwała nr XXVI/267/2016 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 206 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-12-07 14:17:37
Uchwała nr XXVI/266/2016 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-12-07 14:16:14
Uchwała nr XXVI/265/2016 Rady Miasta Malbork w dniu 30 listopada 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka

2016-12-07 14:12:42
Uchwała nr XXVI/264/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniającą uchwałę nr XXXII/322/13 Rady Miasta Malborka z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Malbork

2016-12-07 14:08:11
Uchwała nr XXVI/263/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

2016-12-07 14:00:14
Uchwała nr XXVI/262/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymipodmiotami ze strefy pożytku publicznego na 2017 r.

2016-12-07 13:58:47
Uchwała nr XXVI/261/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia na rzeczOkręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

2016-12-07 13:53:41
Uchwała nr XXVI/260/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniającą uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XLVII/431/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Malborka za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu sięwieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

2016-12-07 13:37:46