Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IX/73/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

2015-07-09 16:13:25
Uchwała nr IX/83/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 w ramach projektu partnerskiego pn. "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malborka" finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2015-07-09 16:13:06
Uchwała nr IX/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej częśći         m.Malborka, przy Kanale Ulgi

2015-07-09 16:12:40
Uchwała nr IX/85/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Malborka odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 06 września 2015

2015-07-09 16:05:44
Uchwała nr IX/84/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie nadania Statutu i powołania Malborskiej Rady Seniorów

2015-07-09 16:02:27
Uchwała nr IX/82/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork

2015-07-09 15:56:45
Uchwała nr IX/81/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomości lokalowych stanowiących własność PKP S.A.

2015-07-09 15:42:29
Uchwała nr IX/80/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części m.Malborka, przy Kanale Ulgi

2015-07-09 15:40:34
Uchwała nr IX/78/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka na okres od 01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

2015-07-09 15:22:30
Uchwała nr IX/77/2015 z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka

2015-07-09 15:18:48