Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2018-04-05 08:18:15
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMTY MI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” z podziałem na części: Część 5: Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu. Część 10: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. Część 11: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

2018-03-23 14:58:13
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku

2018-03-22 15:05:18
"świadczenie usług POCZTOWYCH w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Malborku ”

"świadczenie usług POCZTOWYCH
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Malborku

o wartości zamówienia poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( T. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

2018-02-07 15:05:47
Zaproszenie do negocjacji warunków umowy o zamówienie publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: Wykonanie oraz Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

2018-02-02 13:53:03
USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY nad zadaniem: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe

2018-02-01 15:17:37
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

2018-01-17 10:01:25
Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" Część nr 5: Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Malbork – Tragamin na terenie Gminy Malbork.

2018-01-12 09:02:08
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMTY MI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”

 

2018-01-10 15:01:45
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMTY MI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”

2018-01-05 15:09:06