Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie prac remontowych elewacji trzech budynków mieszkalnych stanowiących mienie komunalne z podziałem na zamówienia częściowe: Część nr 1: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sienkiewicza 43 Część nr 2: Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 39 i ul. Sienkiewicza 40a w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-03-15 12:06:27
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

2019-03-12 12:43:16
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP

2019-03-01 12:10:38
Utrzymanie gminnych dróg, ulic, placów, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej w Malborku w ramach zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-03-01 12:09:45
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, utrzymania miejskich terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-03-01 12:08:34
Dokończenie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku

 

2019-01-24 11:18:04
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

2019-01-16 13:23:49
Udzielenie kredytu w wysokości 2.460.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2018-12-17 14:14:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-12-13 14:34:23
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-11-15 15:02:11
DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNO - SPORTOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM TRYBUNY STACJONARNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

2018-10-04 08:03:17
Budowa oświetlenia ulicy Bolesława Krzywoustego i Placu Kazimierza Wielkiego w Malborku realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2018

2018-07-20 14:20:33
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Malbork.

2018-07-20 13:04:50
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2018-07-19 09:55:40
USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO na zadaniu: Przebudowa ul. Słowackiego w Malborku

2018-07-18 13:25:39
USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY nad zadaniami: 1 „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” 2. „Pomorskie szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”

2018-06-27 15:05:21
Przebudowa ul. Słowackiego

2018-06-08 14:25:47
Udzielenie kredytu w wysokości 17.580.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.819.205,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.760.795,00 zł

2018-05-30 14:10:50
Remont dróg gminnych. Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na ulicach : Bydgoskiej, Kotarbińskiego, Mickiewicza i Wąskiej w Malborku

2018-04-17 14:40:52
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTYCZY CZĘŚCI 3 I 4

2018-04-05 14:10:45
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2018-04-05 14:08:42
Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2018-04-05 08:18:15
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMTY MI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” z podziałem na części: Część 5: Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu. Część 10: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. Część 11: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

2018-03-23 14:58:13
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku

2018-03-22 15:05:18
"świadczenie usług POCZTOWYCH w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Malborku ”

"świadczenie usług POCZTOWYCH
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Malborku

o wartości zamówienia poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( T. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

2018-02-07 15:05:47
Zaproszenie do negocjacji warunków umowy o zamówienie publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: Wykonanie oraz Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

2018-02-02 13:53:03
USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY nad zadaniem: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe

2018-02-01 15:17:37
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

2018-01-17 10:01:25
Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" Część nr 5: Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Malbork – Tragamin na terenie Gminy Malbork.

2018-01-12 09:02:08
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMTY MI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”

 

2018-01-10 15:01:45