Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie prac remontowych elewacji trzech budynków mieszkalnych stanowiących mienie komunalne z podziałem na zamówienia częściowe: Część nr 1: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sienkiewicza 43 Część nr 2: Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 39 i ul. Sienkiewicza 40a w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-03-15 12:06:27
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

2019-03-12 12:43:16
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP

2019-03-01 12:10:38
Utrzymanie gminnych dróg, ulic, placów, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej w Malborku w ramach zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-03-01 12:09:45
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, utrzymania miejskich terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-03-01 12:08:34
Dokończenie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku

 

2019-01-24 11:18:04
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

2019-01-16 13:23:49
Udzielenie kredytu w wysokości 2.460.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka

2018-12-17 14:14:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-12-13 14:34:23
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Malborka wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2018-11-15 15:02:11