Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa ul. Słowackiego

2018-06-08 14:25:47
Zaprojektowanie i wybudowanie przystani kajakowych przy istniejącej Przystani Żeglarskiej „Park Północny” w Malborku oraz przy Kąpielisku Miejskim w Malborku w ramach projektu: „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE – KAJAKIEM PRZEZ ŻUŁAWY” POSTĘPOWANIE NR 2

2018-06-07 13:14:36
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Malbork.

2018-06-06 15:21:09
USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY nad zadaniami: 1 „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” 2. „Pomorskie szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”

2018-06-06 14:24:38
Udzielenie kredytu w wysokości 17.580.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.819.205,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.760.795,00 zł

2018-05-30 14:10:50
Remont dróg gminnych. Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na ulicach : Bydgoskiej, Kotarbińskiego, Mickiewicza i Wąskiej w Malborku

2018-04-17 14:40:52
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTYCZY CZĘŚCI 3 I 4

2018-04-05 14:10:45
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2018-04-05 14:08:42
Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2018-04-05 08:18:15
Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMTY MI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” z podziałem na części: Część 5: Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu. Część 10: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. Część 11: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

2018-03-23 14:58:13