Burmistrz 

 
 

Marek Charzewski

tel.: 55 629-04-12
e-mail: burmistrz@um.malbork.pl

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wnisków w środy od 8.00 do 14.00, po uprzednim zapisaniu sie w sekretariacie.

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Do zadań Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
3) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
4) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
5) wykonywanie uchwał Rady,
6) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
7) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań ze swojej działalności,
8) reprezentowanie miasta i jego organów w postępowaniu sądowym  i administracyjnym,
9) gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych  sprawach wniosków i propozycji Radzie,
10) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i spółek komunalnych,
11) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
12) uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,
13) nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,
14) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi zespołami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
15) udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,
16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa  i  uchwałami Rady.

 

Liczba odwiedzin : 8605
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Koniszewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Gadowski
Czas wytworzenia: 2008-11-21 09:00:02
Czas publikacji: 2016-10-27 08:40:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak