Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVII/433/2014

 w sprawie nadania  nazwy bulwarowi znajdującemu się nad rzeką Nogat

2014-10-31 12:31:24
Uchwała nr XLVII/432/2014

 w sprawie nadania  nazwy rondu przy ul. Głównej

2014-10-31 12:30:28
Uchwała nr XLVII/444/2014

 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014-10-31 12:27:31
Uchwała Nr XLVII/443//2014

 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015

2014-10-31 12:25:20
Uchwała Nr XLVII/442/2014

 w   sprawie   wyrażenia   opinii   dotyczącej   podjęcia   działań   zmierzających              
do utworzenia na terenie miasta Malbork Środowiskowego Domu Samopomocy

2014-10-31 12:24:37
Uchwała Nr XLVII / 441/ 2014

 w  sprawie  udzielenia  w  2015 r.  Gminie  Miastu  Elbląg  pomocy  finansowej  na pokrycie
kosztów  pobytu  w  Pogotowiu  Socjalnym  w  Elblągu  osób  nietrzeźwych  będących
mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork.

2014-10-31 12:24:10
Uchwała Nr XLVII/440/2014

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/278/13 Rady Miasta Malborka z dnia 24 stycznia
2013  roku  zmieniającej  Uchwałę  Nr  78/X/99  Rady  Miasta  Malborka  w  sprawie
utworzenia jednostki  budżetowej  pod  nazwą  Centrum  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Malborku

2014-10-31 12:23:21
Uchwała nr XLVII/439/2014

 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku

2014-10-31 12:22:02
Uchwała nr XLVII/438/2014

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie
modernizacji nieruchomości gruntowych zabudowanych będących własnością powiatu.

2014-10-31 12:21:09
Uchwała Nr XLVII/437/2014

 w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  planu  modernizacji  i  rozwoju  urządzeń
kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa  „Nogat”  sp.  z  o.o.  w  Kałdowie  Wsi  na  lata
2015– 2017”.

2014-10-31 12:20:18