Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/306/13

 w  sprawie  zatwierdzenia  informacji  z  realizacji  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Malborku zadań w zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2012
2013-04-05 08:34:26
Uchwała Nr XXIX/305/13

 w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2013
2013-04-05 08:33:14
Uchwała nr XXIX/304/13

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  2013  r.  na  finansowanie  planowanego  deficytu
budżetu miasta Malborka
2013-04-05 08:32:33
Uchwała nr XXIX/303/13

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – III zmiana
2013-04-05 08:30:31
Uchwała nr XXIX/302/13

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana
2013-04-05 08:28:32