Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVI/352/2013

 w   sprawie   ustalenia   stawek   dotacji   przedmiotowej   dla   samorządowego   zakładu
budżetowego - Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Malborku  oraz  określenia  szczegółowych
zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
2013-11-13 15:42:26
Uchwała nr XXXVI/351/2013

 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli.
2013-11-13 15:41:34
Uchwała Nr XXXVI/350/2013

 w  sprawie  udzielenia  w  2014  roku  Gminie  Miasta  Elbląg  pomocy  finansowej  na
pokrycie  kosztów  pobytu  w  Pogotowiu  Socjalnym  w  Elblągu  osób  nietrzeźwych
będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork.
2013-11-13 15:40:42
Uchwała Nr XXXVI/349/2013

 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Centrum
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku

2013-11-13 15:39:24
Uchwała Nr XXXVI/348/2013

 w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrażania  „Planu  gospodarki
niskoemisyjnej”.

2013-11-13 15:38:28
UCHWAŁA NR XXXVI/347/2013

 w   sprawie   zmiany  uchwały   w   sprawie   określenia   warunków   udzielania   bonifikat   i
wysokości  stawek  procentowych  bonifikat  przy  oddawaniu  nieruchomości  w  użytkowanie
wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy
o gospodarce nieruchomościami
2013-11-13 15:37:21
Uchwała nr XXXVI/346/2013

 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy

2013-11-13 15:35:36
Uchwała Nr XXXVI/345/2013

 w   sprawie   określenia   wzorów   formularzy   dotyczących   podmiotów   i   przedmiotów
opodatkowania niezbędnych  do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego deklaracji i informacji podatkowych
2013-11-13 15:33:11
Uchwała nr XXXVI/344/2013

 w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  
miasta.

2013-11-13 15:32:35
Uchwała nr XXXVI/343/13

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – X zmiana
2013-11-13 15:30:09