Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLII/400/2014

 w   sprawie   nadania   nazwy   skwerowi   znajdującemu   się   naprzeciwko   kościoła
parafialnego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.
2014-04-10 15:26:31
Uchwała nr XLII/399/2014

 w sprawie zmiany uchwały nr XL/383/2014 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2014r. w
sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych    przedszkoli,  punktów
przedszkolnych,  szkól    podstawowych  i  gimnazjów  publicznych  lub  o  uprawnieniach  szkół
publicznych  prowadzonych  na  terenie    Gminy  Miasto  Malbork  przez  osoby  fizyczne  lub
prawne   inne   niż   jednostka   samorządu   terytorialnego   oraz   trybu   i   zakresu   kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

2014-04-10 15:25:57
Uchwała nr XLII/398/2014

 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta
Malborka

2014-04-10 15:25:22
Uchwała nr XLII/397/2014

 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
utworzonych na obszarze miasta Malborka

2014-04-10 15:24:44
Uchwała nr XLII/396/2014

 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Malborka odrębnych obwodów głosowania
dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-04-10 15:24:03
Uchwała Nr XLII/395/2014

 w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2014.

2014-04-10 15:23:22
Uchwała Nr XLII/394/2014

 w  sprawie   zasad   zwrotu  wydatków  za   świadczenia   z   pomocy   społecznej   w  formie
schronienia   i   posiłku,   udzielanych   w   noclegowniach,   schroniskach,   domach   dla
bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

2014-04-10 15:22:44
Uchwała nr XLII/393/2014

 w sprawie nadania nazwy mostowi na Kanale Juranda

2014-04-10 15:21:54
Uchwała nr XLII/392/2014

 w   sprawie   udzielenia   Zgromadzeniu   Zakonnemu   Małe   Dzieło   Boskiej   Opatrzności
-Orioniści   Dom  Zakonny   w   Malborku   bonifikaty   od   ceny   sprzedaży   nieruchomości
gruntowej niezabudowanej  przy ul. Nogatowej.
2014-04-10 15:21:03
Uchwała Nr XLII/391/2014

 w  sprawie  podwyższenia  kapitału  w  spółce  Centrum  Aktywnego  Wypoczynku    
w Malborku sp. z o.o.

2014-04-10 15:20:21