Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVI/273/12

 w sprawie zmiany uchwały nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2005r.
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Malborka
obszar dzielnicy Kałdowo

2012-12-28 15:22:32
Uchwała nr XXVI/272/12

 w  sprawie   zmiany   uchwały     w  sprawie   wyrażenia   zgody   na  sprzedaż   w  trybie  
bezprzetargowym    zabudowanej     nieruchomości     przy    ulicy    Targowej     na    rzecz
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „INDEX” Sp. z o.o.

2012-12-28 15:21:32
Uchwała nr XXVI/271/12

 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Malborka w latach 2013 - 2017”
2012-12-28 15:20:16
Uchwała nr XXVI/270/12

 w   sprawie   wniesienia   aportem   do   Spółki   Zakład   Gospodarki   Komunalnej   i
Mieszkaniowej  w  Malborku  Sp.  z  o.o.  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości
gruntowej niezabudowanej przy ul. Konopnickiej, będącej  własnością Skarbu Państwa

2012-12-28 15:19:19
Uchwała Nr XXVI/269/12

 w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa ”Nogat” sp.  z o.o. w Kałdowie Wsi                       
za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malborka
2012-12-28 15:18:27
Uchwała Nr XXVI/268/12

 w   sprawie   zatwierdzenia   taryfy   Przedsiębiorstwa   Wodociągów   i   Kanalizacji               
w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
obowiązujące na terenie Miasta Malborka.
2012-12-28 15:17:36
Uchwała nr XXVI/267/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – XIV zmiana
2012-12-28 15:16:08
Uchwała nr XXVI/266/12

 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – VIII zmiana
2012-12-28 15:14:11
Uchwała nr XXVI/265/12

 w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2013 rok

2012-12-28 15:11:16
Uchwała nr XXVI/264/12

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
2012-12-28 15:07:43