Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/258/12

 w sprawie udzielenia w 2013 roku Gminie Miasta Elbląg pomocy finansowej na
pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych
będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork
2012-10-30 13:58:21
Uchwała nr XXIV/257/12

w sprawie podziału Miasta Malborka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012-10-30 13:55:57
Uchwała nr XXIV/256/12

 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata  2012 – 2015.
2012-10-30 13:54:58
Uchwała Nr XXIV/255/12

 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg miejskich,
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Malborka
2012-10-30 13:54:25
Uchwała Nr XXIV/254/12

 w  sprawie  uchwalenia  „Planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i
kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.  w  Malborku  na
lata 2013– 2015”.
2012-10-30 13:52:58
Uchwała nr XXIV/253/12

 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  na  rzecz  Powiatu  Malborskiego    nieruchomości
gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Głowackiego
2012-10-30 13:51:49
Uchwała nr XXIV/252/12

w   sprawie   ustalenia   stawek   dotacji   przedmiotowej   dla   samorządowego   zakładu
budżetowego-  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Malborku  oraz  określenia  szczegółowych
zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji
2012-10-30 13:50:22
Uchwała nr XXIV/251/12

 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012-10-30 13:49:04
Uchwała nr XXIV/250/12

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie  miasta.
2012-10-30 13:47:39
Uchwała Nr XXIV/249/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – XII zmiana
2012-10-30 13:45:45