Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXII/242/12

 w sprawie przystąpienia Miasta Malbork do projektu pn. „Cyfrowo połączeni II”
2012-09-03 13:20:19
uchwała nr XXII/241/12

 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku.
2012-09-03 13:19:20
Uchwała nr XXII/240/12

  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku  
i nadania jednostce nowego statutu
2012-09-03 13:18:16
Uchwała Nr XXII/239/12

w  sprawie  przyjęcia    „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  miasta  Malborka  na  lata
2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019”.
2012-09-03 13:16:22
Uchwała Nr XXII/238/12

 w sprawie przyjęcia raportu końcowego z wykonania  „Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 ”.
2012-09-03 13:15:07
Uchwała nr XXII/237/12

 w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej.
2012-09-03 13:13:25
Uchwała nr XXII/236/12

 w    sprawie:    zmiany    Studium    Uwarunkowań    i    kierunków    zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Malborka  dla    terenu  położonego  w  południowej  części  miasta
Malborka,  przy  kanale  Ulgi  w  granicach  określonych  na  załączniku  graficznym  do
niniejszej uchwały
2012-09-03 13:12:13
Uchwała Nr XXII/235/12

 w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Miasta  Malborka  Nr  XX/226/12  z  dnia  28
czerwca  2012  r.  o  podwyższeniu  kapitału  w  spółce  Centrum   Aktywnego
Wypoczynku   w Malborku sp. z o.o.
2012-09-03 13:11:03
Uchwała nr XXII/234/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – X zmiana
2012-09-03 13:08:41
Uchwała nr XXII/233/12

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – VI zmiana
2012-09-03 13:05:47