Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/335/13

 w   sprawie   zaleceń   pokontrolnych   z   kontroli   przeprowadzonych   przez   Komisję
Rewizyjną.

2013-09-04 11:15:47
Uchwała Nr XXXIV/334/13

 w sprawie wyboru członków Rady Społecznej działającej przy Centrum Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Malborku spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborka

2013-09-04 11:14:55
Uchwała Nr XXXIV/333/13

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Miejskiej Malbork”

2013-09-04 11:14:06
Uchwala Nr XXXIV/332/13

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli.

2013-09-04 11:11:11
Uchwała Nr XXXIV/331/13

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę komunalnego lokalu mieszkalnego

2013-09-04 11:10:11
Uchwała Nr XXXIV/330/13

 w   sprawie   przyznania   najemcom   lokali   użytkowych  -  garaży   przy   ul.   Nogatowej   94  
pierwszeństwa w nabyciu

2013-09-04 11:09:12
Uchwała Nr XXXIV/329/13

 w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku sp. z o.o.

2013-09-04 11:08:38
Uchwała Nr XXXIV/328/13

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2013 rok – VIII zmiana
2013-09-04 11:06:35
Uchwała Nr XXXIV/327/13

 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – V zmiana
2013-09-04 11:05:17