Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/226/12

w  sprawie  podwyższenia  kapitału  w  spółce  Centrum  Aktywnego  Wypoczynku    
w Malborku sp. z o.o.
2012-07-03 12:16:02
Uchwała nr XX/225/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – VIII zmiana
2012-07-03 12:13:57
Uchwała nr XX/224/12

w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  Rady  Miasta  Malborka         
w postępowaniu na podstawie skargi Telekomunikacji Polskiej SA
2012-07-03 12:12:40
Uchwała nr XX/223/12

 zmieniająca  uchwałę  Rady  Miasta  Malborka  Nr  XV/176/12  z  dnia  23  lutego  2012  r.          
w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Malborka”
2012-07-03 12:11:04
Uchwała Nr XX/222/12

 w sprawie zmiany Uchwały XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca
2009r.w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork”
2012-07-03 12:09:31
Uchwała nr XX/221/12

 w zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
niektórych nauczycieli
2012-07-03 12:08:14
Uchwała nr XX/220/12

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości  stawek
procentowych  bonifikat  przy  oddawaniu  nieruchomości  w  użytkowanie  wieczyste  lub  sprzedaży,  w
związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2012-07-03 12:06:19
Uchwała Nr XX/219/12

 zmieniająca  uchwałę  Rady  Miasta  Malborka  Nr  XLVII/431/10  z  dnia  30.06.2010  r.  w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malborka za pierwsze półrocze oraz informacji
o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  o  przebiegu  wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
2012-07-03 12:04:42
Uchwała nr XX/218/12

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2012 rok – VII zmiana
2012-07-03 12:02:31
Uchwała nr XX/217/12

 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – V zmiana
2012-07-03 12:00:20