Uchwała NR 437/LI/06 w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Malborka 

 

Uchwała NR 437/LI/06 w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Malborka 

Uchwała NR 437/LI/06
  RADY MIASTA MALBORKA
z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej  własnością Gminy Miasta Malborka

 

Na podstawie art. 13 ust. 1  i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.),  Rada Miasta Malborka  uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie aportem na rzecz Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Malborka, położonej w obrębie 16 i 17 miasta Malborka (zakres przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały),  o łącznej pow. 0.6041 ha,  składającej się z działek  oznaczonych  w ewidencji gruntów nr:
-         16/289 obr. 17 o  pow. 0.2156 ha, KW 21828
-         7/14 obr. 16 o pow. 0. 2227 ha, KW 4149
-         8/19 obr. 16 o pow. 0.1554 ha, KW 4148
-    6/5 obr. 16o pow. 0.0104 ha, KW 16358

 § 2

Ustala się  wartość aportu na kwotę 523 332 zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote).

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Malborka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Tadeusz Woźny


 
 
UZASADNIENIE
 

do uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Malborka

Przekazanie aportem prawa własności nieruchomości gruntowej opisanej w uchwale wynika  z konieczności uzyskania przez Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z  o.o.,  kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako organizacja  nie nastawiona na działalność zyskowną w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego,  starając się o udzielenie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego musi przedstawić swoje zaangażowanie finansowe przedsięwzięcia  w wysokości 30 %.

Posiadanie prawa własności opisanej w uchwale nieruchomości  wzmocni pozycję  MTBS  wśród starających się o przyznanie kredytu.

Na przekazanej nieruchomości wybudowane zostaną dwa budynki mieszkalne III siedliska TBS.

 

 


Liczba odwiedzin : 992
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Zbróg
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Zbróg
Czas wytworzenia: 2008-11-20 14:52:58
Czas publikacji: 2008-11-20 14:52:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak