Uchwała Nr 438/LII/06 w sprawie zmiany uchwały nr 307/XXXVII/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od ul. Orzesz 

 

Uchwała Nr 438/LII/06 w sprawie zmiany uchwały nr 307/XXXVII/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od ul. Orzesz 

Uchwała  Nr 438/LII/06

Rady Miasta Malborka

z dnia 20 lipca 2006

 

w sprawie zmiany uchwały nr 307/XXXVII/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego

 Na podstawie art. 10 ust 2 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm) Rada Miasta Malborka uchwala co następuje:

 § 1

 1.      Zmienia się zapisy § 1 ust. 1 który otrzymuje następujące brzmienie:

Udziela się jednostce samorządu terytorialnego pn. Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku pomocy finansowej do kwoty   2.232.243,2 ( słownie  dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy  zł 20/100 gr ) z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego w Malborku w latach 2005-2007

   2. W § 1 zmienia się zapisy ustępu 2  który otrzymuje następujące brzmienie:

Z powyższej kwoty przeznacza się

-         kwotę 242.243,2 ( słownie dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy zł 20/100 gr.) na wykonanie dokumentacji projektowej p.n. „ Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Sikorskiego wraz z uzbrojeniem podziemnym”

-         1.990.000 kwotę ( słownie jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy ) na dofinansowanie wykonawstwa robót i pokrycie kosztów przebudowy uzbrojenia podziemnego nie będącego w  gestii jednostki samorządu terytorialnego pn. Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku

   3. Uruchomienie środków finansowych na wykonawstwo prac następowało będzie sukcesywnie w miarę postępu prac

 § 2

Zmienia się zapisy § 2 który otrzymuje następujące brzmienie:

Źródłem pokrycia wydatków będą:

-         środki w wysokości 602.710  ( słownie sześćset dwa  tysiące siedemset dziesięć  trzy zł ) dochody własne miasta w 2006 r.

-         środki w wysokości 879.527 ( słownie osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem zł) z dochodów własnych miasta w 2006 roku

-         kwotę 507.763 ( słownie pięćset siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy  zł) z dochodów własnych miasta w 2007 roku z przeznaczeniem na

a)      kwotę 348.763 ( słownie trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy zł) na realizację uzbrojenia ul. Sikorskiego

b)      kwotę 159.000 ( słownie sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł) na wykonanie przepompowni na ul. Orzeszkowej

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Miasta Malborka

Tadeusz Woźny

 

 

Uzasadnienie

 W roku 2005 Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 515 od ul. Orzeszkowej do Kotarbińskiego. W ślad za podjętą uchwałą Burmistrz Miasta podpisał stosowne porozumienie z samorządem województwa. Porozumienie to określało zasady finansowania przy realizacji inwestycji w przypadku wzrostu kosztów zadania. W chwili obecnej Zarząd Dróg Wojewódzkich otworzył oferty złożone przez Wykonawców. Najtańsza z nich przewyższa jednak kwotę kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym Inwestor, chcąc wykonać remont ulicy wyasygnował dodatkowe własne środki i  zwrócił się do Burmistrza z pytaniem o możliwość dodatkowego wsparcia. Porozumienie precyzuje, że strony rozliczają się proporcjonalnie do kwot przyjętych w uchwale nr 307/XXXVII/05 z dnia 30 czerwca 2005 Rady Miasta Malborka. W tym przypadku wkład własny miasta wynosi  27,58%,  co stanowi kwotę 331.000 zł. Kwotę tę należy zwiększyć   o środki w wysokości 17.763, które przeznaczono w roku 2006 na uzupełnienia do  dokumentacji budowlanej. Dodatkowo wykonać należy   niezbędny odcinek kanału tłocznego wraz z przepompownią na ul. Orzeszkowej stanowiący fragment odrębnej lecz ściśle powiązanej z przebudową ul. Sikorskiego dokumentacji projektowej. Docelowo ścieki kierowane będą przez ul. Orzeszkowej co ujęte jest we wniosku do Funduszu Spójności. Do czasu rozpoczęcia rozdziału kanalizacji piętrowej w Malborku ścieki komunalno -  bytowe z ul. Sikorskiego będą kierowane jak obecnie w kierunku ul. Kościuszki  za pośrednictwem docelowej przepompowni. Dlatego też chcąc realizować całe zadanie należy wkład własny zwiększyć do kwoty  507.763   zł. Umożliwi to bezkolizyjne działanie nowej kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie stosowną uchwałę.

 


Liczba odwiedzin : 1060
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Zbróg
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Zbróg
Czas wytworzenia: 2008-11-20 14:52:58
Czas publikacji: 2008-11-20 14:52:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak