Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 92/XI/03 w sprawie ceny za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisku w Miniętach gmina Dzierzgoń.

2005-07-06 07:49:15
Uchwała Nr 91/XI/03 zmieniająca uchwałę Nr 325/XXXIX/01 Rady Miasta Malborka z dnia 29.11.2001 r. w sprawie poboru opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie ustalenia wysokości tej opłaty.

2005-07-06 07:48:46
Uchwała Nr 90/XI/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Malborka.

2005-07-06 07:48:14
Uchwała Nr 89/XI/03 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Piaski przy ul. Wołyńskiej i dla terenu sąsiedniego, położonego przy ul. Warszawskiej w Malborku, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2005-07-06 07:46:21
Uchwała Nr 88/XI/03 w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka: uchwalonego uchwałą Nr 122/XXIII/96 Rady Miasta Malborka z dnia 28.03.1996r.

2005-07-06 07:45:49
Uchwała Nr 87/XI/03 uchylająca uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie przystąpienia do opracowania jednostkowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy miejskiej Malbork.

2005-07-06 07:45:17
Uchwała Nr 86/XI/03 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonych w dzielnicy Piaski przy ul. ul. Al. Wojska Polskiego, Dalekiej, Dąbrowskiego, Toruńskiej i Andersa, z określeniem parametrów drogi ul. Dalekiej, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2005-07-06 07:44:46
Uchwała Nr 85/XI/03 w spr. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

2005-07-06 07:43:51
Uchwała Nr 84/XI/03 w spr. zwolnienia od opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

2005-07-06 07:43:21
Uchwała Nr 83/XI/03 w spr. określenia zasad wystąpienia Gminy Miasta Malborka ze spółki prawa handlowego “Hotel Malbork” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2005-07-06 07:42:49