Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/164/11

 w sprawie zasad udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w Mieście Malborku
oraz form i zakresu tej pomocy
2012-01-04 16:00:44
Uchwała nr XIV/163/11

 w  sprawie  uchylenia  uchwały  nr  385/XLVII/02  Rady  Miasta  Malborka  z  dnia  20  czerwca  2002
roku  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  dotyczącego  sposobu  podziału  środków  na  wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
2012-01-04 15:59:26
Uchwała Nr XIV/162/11

w sprawie oświadczenia o zabezpieczeniu środków  
na inwestycję związaną z zakupem mikrobusa  
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar D
2012-01-04 15:55:28
Uchwała Nr XIV/161/11

 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu  
pn. “ELMOS – Introducing electric mobility as intermodal transport mean in small  
& medium cities of the South Baltic area”
2012-01-04 15:54:26
Uchwała Nr XIV/160/11

 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn.  
„Partnerstwo i strategia  
– nasze narzędzia do wyprzedzania zmian gospodarczych w Mieście Malborku”
2012-01-04 15:53:09
Uchwała nr XIV/159/11

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie   
w latach 2012-2015
2012-01-04 15:50:45
Uchwała Nr XIV/158/11

 w  sprawie  podwyższenia  kapitału  w  spółce  Centrum  Aktywnego  Wypoczynku    
w Malborku sp. z o.o.
2012-01-04 15:49:47
Uchwała Nr XIV/157/11

 w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy  Przedsiębiorstwa  ”Nogat”  sp.    z  o.o.  w  Kałdowie  Wsi                       
za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malborka
2012-01-04 15:22:55
Uchwała Nr XIV/156/11

 w   sprawie   zatwierdzenia   taryfy   Przedsiębiorstwa   Wodociągów   i   Kanalizacji   w
Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
obowiązujące na terenie Miasta Malborka.
2012-01-04 15:22:09
Uchwała nr XIV/155/11

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2011 rok – XII zmiana
2012-01-04 15:20:51