Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/144/11

 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku  
na okres 2012- 1015.
2011-11-04 10:47:43
Uchwała Nr XII/143/11

 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w  Malborku
na okres kadencji  2012- 1015.
2011-11-04 10:46:15
Uchwała nr XII/142/11

  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2011-11-04 10:42:11
Uchwała nr XII/141/11

 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów
za  osiągnięte  wyniki  sportowe  oraz  dla  innych  osób  wyróżniających  się  osiągnięciami  w
działalności sportowej.
2011-11-04 10:40:35
Uchwała nr XII/140/11

 w  sprawie  ustanowienia  i przyznawania  dorocznych  nagród  za  osiągnięcia  w dziedzinie  twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2011-11-04 10:38:44
Uchwała nr XII/139/11

   w  sprawie  upoważnienia  organu  wykonawczego  jednostki  samorządu  terytorialnego
do   złożenia   wniosku   o   dofinansowanie   pn.   „Termomodernizacja   budynku   Szkoły
Podstawowej  nr  9  w  Malborku”  oraz  w  sprawie  oświadczenia  o  zabezpieczeniu  środków  na
ten cel
2011-11-04 10:37:38
Uchwała Nr XII/138/11

 w   sprawie   utworzenia   przez   Gminę   Miasta   Malborka   spółki   z   ograniczoną
odpowiedzialnością   pod   nazwą   „Centrum   Aktywnego   Wypoczynku   w   Malborku                   
sp. z o.o.”
2011-11-04 10:36:05
Uchwała Nr XII/137/11

 w  sprawie  wprowadzenia  przepisów  porządkowych  przy  przewozie  osób  i  bagażu
ręcznego w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Malborka
2011-11-04 10:35:04
Uchwała nr XII/136/11

 w  sprawie: odpłatności  za  usługi  przewozowe  w  publicznym  transporcie  zbiorowym  w
zakresie  zadania  o  charakterze  użyteczności  publicznej  w  przewozach  pasażerskich  na
terenie Miasta Malborka
2011-11-04 10:33:32
Uchwała Nr XII/135/11

 W sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i   kanalizacyjnych   Przedsiębiorstwa   Wodociągów   i   Kanalizacji   sp.   z   o.o.                         
w Malborku na lata 2012– 2014”.
2011-11-04 10:30:46