Uchwała Nr 139/XVIII/04 w sprawie zajęcia stanowiska dot. ochrony życia i zdrowia mieszkańców miasta Malborka. 

 

​ 

 

UCHWAŁA Nr 139/XVIII/04

Rady Miasta Malborka

z dnia 26 stycznia 2004 r.

 

 

w sprawie zajęcia stanowiska dot. ochrony życia i zdrowia mieszkańców miasta Malborka

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 ze zmianami) Rada Miasta Malborka uchwala co następuje 

§ 1

 

   

 1. Rada Miasta Malborka przyjmuje stanowisko dot. ochrony życia i zdrowia mieszkańców miasta Malborka.

   

   

 2. Treść przyjętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

  § 2

   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 

Tadeusz Woźny

Stanowisko w sprawie ochrony życia i zdrowia mieszkańców

miasta Malborka 

Samorządowcy miast, gmin i powiatu z ogromnym zaniepokojeniem śledzą przebieg negocjacji prowadzonych przez Zarząd Powiatu oraz Dyrekcję SPZOZ w Malborku z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w sprawie zawarcia kontraktu na świadczenie usług medycznych w 2004 roku przez Szpital w Malborku.

Wszystkie siły polityczne powiatu malborskiego z dezaprobatą przyjmują pozbawioną podstaw merytorycznych przedstawioną przez POW NFZ propozycję finansowania działalności Szpitala w Malborku. Zdumienie a zarazem oburzenie wywołuje fakt, że propozycja ta w żaden sposób nie przystaje do faktycznego obciążenia Szpitala, rzeczywistych wydatków związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi.
Pozostaje ona w jawnej sprzeczności z deklarowaną przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia zasadą podziału pochodzących ze składek ubezpieczonych środków finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych służby zdrowia w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania społecznego wyrażonego ilością korzystających z usług tych jednostek pacjentów.

Prawo i obowiązek zabrania głosu w sprawie poziomu finansowania działalności Szpitala w Malborku daje samorządowcom Powiatu obawę przed załamaniem się funkcjonującego na terenie powiatu malborskiego systemu opieki szpitalnej w zakresie podstawowym, jak też podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej korzystającej z zaplecza diagnostycznego szpitala.

Widzimy konieczność kontynuowania i dostosowywania do zmieniających się warunków trwającej od czterech lat restrukturyzacji szpitala w Malborku. Jesteśmy też otwarci na współpracę w tym zakresie z okolicznymi samorządami i jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia zmierzającą do poprawy skutec
zności i efektywności działania służb medycznych w sąsiadujących powiatach dla dobra ich społeczności .Działania te wymagają nie tylko stanowczych posunięć, ale przede wszystkim rozwagi, analiz opartych na merytorycznych podstawach, odpowiedniego czasu i wystarczających środków finansowych. Niezbędne jest wsparcie przez instytucje finansujące ochronę zdrowia. Wsparcie, które pozwoli utrwalać pozytywne efekty przeprowadzanych zmian a nie burzące z trudem osiągane etapy restrukturyzacji. Stanowczo jednak sprzeciwić musimy się próbom narzucania w sposób autokratyczny rozwiązań w tym zakresie pozbawionych podstaw merytorycznych, nie popartych rzetelną analizą potrzeb, a tym samym krzywdzących społeczności lokalne. Oczywistym jest fakt, że prowadzona wcześniej przez Pomorską Kasę Chorych ,a obecnie POW NFZ polityka systematycznego, corocznego obniżania wielkości środków finansowych przeznaczonych na działanie szpitala niweczy wszelkie efekty przeprowadzonych w nim znacznym kosztem działań restrukturyzacyjnych. Ze zdumieniem przyjmujemy, że Dyrekcja POW NFZ, która zaakceptowała przedstawiony w 2003 roku kolejny, przygotowany przez Dyrekcję SPZOZ w Malborku i przyjęty przez Radę Powiatu Malborskiego plan restrukturyzacji szpitala, zaproponowała szpitalowi na 2004 rok kontrakt, którego wysokość uniemożliwia jakąkolwiek, poza likwidacją, restrukturyzację.

Jesteśmy zobowiązani do podkreślenia, że ograniczenie działalności lub wręcz likwidacja szpitala malborskiego jest jednoznaczna ze zniweczeniem wysiłku społecznego, jaki został poniesiony w minionych latach przez samorządy miast i gmin powiatu malborskiego oraz ich mieszkańców i zakłady pracy, a który znalazł wyraz w przekazywaniu środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego poprawiającego możliwości diagnostyczne i terapeutyczne szpitala.

Konieczność istnienia na terenie naszego powiatu sprawnie funkcjonującego szpitala leży w interesie nie tylko społeczności lokalnej. Istotne jest również z tego powodu, że Malbork jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym, jest miejscem stacjonowania bazy lotnictwa wojskowego. Malbork to też znane na świecie miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym odwiedzane co roku przez ponad 500 000 przyjezdnych.

Dotychczasowe wysiłki negocjacyjne Zarządu Powiatu i Dyrektora SPZOZ oparte na merytorycznych argumentach nie dały żadnych rezultatów i nie zmieniły stanowiska POW NFZ.

Ze zdumieniem przyjmujemy fakt, że deklarujący swoją lewicowość układ polityczny, z którego wywodzi się Dyrektor POW NFZ, a którego reprezentantem w województwie pomorskim jest Pan Wojewoda, milcząco przygląda się jawnej niesprawiedliwości w podziale środków finansowych na leczenie szpitalne, co grozi bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców naszego powiatu, szczególnie jego najuboższej części, powoduje dramat pracowników szpitala i grozi poszerzeniem sfery ubóstwa na naszym terenie.

Apelujemy o rozwagę i powstrzymanie POW NFZ przed popełnieniem błędu, którego skutki mogą być dramatyczne dla społeczności lokalnych, a negatywne następstwa niemożliwe do naprawienia w przyszłości. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni odwołać się do osób i organów władnych do sprostowania krzywdzącego dla nas wszystkich stanowiska POW NFZ:

-Marszałka Sejmu

-Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

-Rady Społecznej POW NFZ

-Parlamentarzystów Województwa Pomorskiego

-Sejmowej Komisji Ochrony Zdrowia.

 

 

Grupa Inicjatywna Komitetu Obrony Szpitala W Malborku

 1. Mirosław Czapla – Przewodniczący
 2. Piotr Szwedowski – Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Rychłowski – Przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej
 4. Władysław Krawczyk – Przewodniczący Bloku Obywatelskiego
 5. Tadeusz Kolor – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
 6. Tomas Hebel – Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Malborskiego
 7. Waldemar Konopka – Wicestarosta Powiatu Malborskiego
 8. Włodzimierz Hryniewiecki – Radny Powiatu Malborskiego, Ordynator Oddziału Chirurgii SPZOZ
 9. Marek Rukat – Członek Zarządu Powiatu


 


Liczba odwiedzin : 1024
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Koniszewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Zbróg
Czas wytworzenia: 2005-07-06 11:28:36
Czas publikacji: 2005-07-06 11:28:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak